KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARTA MUSZYŃSKA prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą mmm ART Marta Muszyńska z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Orzeszkowej 15, NIP: 8351578823.

 

2) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

 

3) Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

6) Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: dostawcy usług IT oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

7) Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 

• przepisy prawa, które mogą mnie obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony moich interesów.

 

9) Ponadto, informuję, że mają Państwo prawo do:

 

• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzam Państwa dane na podstawie mojego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10) W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.